آسمان و زمين

جايی در درخشش چشم های تو به هم می رسند

آن گاه که شبيه فرشتگان

می خندی

و مانند کودکان ا

شک می ريزی

/ 0 نظر / 2 بازدید