خدايا بارون بفرست!

 يه بارون که انقدر شديد باشه که کسی اشکای روی صورتمونو نبينه. که خيس خيس بشيم و بين دستاون خشک بمونه. که دستامون جدا نشه. که دست کسی خالی نمونه. که بعدش آفتاب بياد بيرون و به سادگيمون و به کودکيمون و به اشکای روی گونه هامون بخنده. اما هيچ کسی ديگه ای به جز آفتاب حق نداره به اشکامون بخنده.

خدايا بارون بفرست. يه بارون که...

/ 0 نظر / 3 بازدید