شب

به کجای این شب تیره بیاویزم ردای ژنده ی خود را؟

به کجای این شب تیره بیاویزم ردای ژنده ی خود را؟

به کجای این شب تیره بیاویزم...

به کجای این شب تيره...

به کجای این شب...

كجاي اين شب...

شب...

شب...

شايد تا هميشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید