"

شانون            پس مشکل من چیست دوشیزه جلکس؟

هانا                کهن ترین مسئله ی جهان. نیاز ایمان آوردن به چیزی یا کسی... کم و بیش به هر کس... کم و بیش به هر چیز... چیزی...

شانون            لحن تان ناامیدانه است.

هانا                نه ناامید نیستم. در حقیقت من به چیزی برای ایمان آوردن دست یافته ام.

شانون            چیزی مانند... خدا؟

هانا                نه.

شانون           چی؟

هانا               سدهای شکسته، موانع از میان برداشته شده میان آدم ها، تا بتوانند از پس آن به یکدیگر دست یابند، حتی اگر فقط برای یک شب باشد.

شانون           توقف تمام شب؟ هاه؟

هانا               یک شب گفتگو و ارتباط... روی ایوانی خازج از... سلول های مستقل، آقای شانون.

"

______

شب ایگوانا، تنسی ویلیامز

/ 0 نظر / 3 بازدید