سيب

الان داريم ميريم شمال.(هورا!) فقط اينو بنويسم و برم.
سيب
روي سرم نشسته:
                            سالم و براق!
اين بار
من به جاي سيب
تير باران مي شوم...
______
خودم

/ 0 نظر / 3 بازدید