خوابگرد

پنج شنبه است باز

و این خواب لعنتی بعدازظهر

               که به چشمم نمی آید

صدایی نیست

جز صدای قدم های خیال من

که چون خوابگردی

پرسه می زند

در این نمی دانم چند شنبه ها

این کلمات خالی از اتفاق

 

*

چای دم می کنم

به اندازه ی یک عصر پنج شنبه ی یک نفره

یک عصر پنج شنبه ی خالی از اتفاق...

/ 0 نظر / 4 بازدید