شبانه

هيچ کس

با هيچ کس

سخن نمی گويد

که خاموشی

به هزار زبان در سخن است

 

در مردگان خويش

نظر می بنديم

با طرح خنده ای

و نوبت خود را انتظار می کشيم

بی هيچ

خنده ای

- شاملو

/ 0 نظر / 3 بازدید