مات

امروز از لای نرده های پنجره کلاسمون به درختا نگاه کردم. به ساختمونای روبرو و ذره ای از آسمان که پيدا بود و ياد اين افتادم که شيشه ی پنجره های دبيرستان مات است. ياد اين که کمتر از دو ماه ديگه اين درخت و آسون و ساختمون رو می بينيم. ياد اينکه اگه ياد چيزی نيفتم راحت ترم!

منم مفتضحانه مات شدم. مثل پنجره های دبيرستان...

/ 0 نظر / 3 بازدید