پروانه/ موريانه

 - اول خیال می کنی پروانه است
- به خاطر منجوق دوزی یقه اش، نه؟
- شاید
و دست هایت را
        مثل دو شاخه

        از دو سوی تنت می کنی هوا
و بعد هم خیال می کنی که یقینا
در چشم های او شده ای یک درخت
- چیزی در این حدود: O ، مگر نه؟
                              /|\
                              \ /

- بله دقیقا
- خب، بعد چی؟
- هیچی. او هم خیال می کند تو درختی
- جدا؟! بدون برگ؟!
- آری. بدون برگ
     (در عالم خیال این نقص، چیز مهمی نیست)
- خب، بعد؟
- هیچی. حالا تو یک درختی
          او هم یک پروانه
         که روی شاخه ی "تو" نشسته
- تا کی؟ برای چه مدت؟
- خیلی زیاد
         آن قدر تا تو فکر کنی موریانه است
        و او خیال کند که تو هیزم هستی.

(حافظ موسوی)

_________

هیچی.

/ 0 نظر / 3 بازدید