کربن شکر

ديروز داشتم کمدمو مرتب می کردم تا کاغذ باطله هامو جدا کنم که يه چيزی پيدا کردم. سر کلاس شيمی نوشته بودمش. الان خودمم نمی دونم به چه منظوری اينو نوشتم.:

"آقا بزرگی ميگه اتم های کربن به هم وصل نيستن ولی ربايش بينشون اجازه نمی ده از هم جدا بشن. ما ها هم عين چند قلوهای به هم چسبيده(!) به هم نچسبيديم. ولی يه نيروی درونی نمی ذاره از هم جدا شيم.

آقا بزرگی همچنان ميگه و من می نويسم. مولکول های شکر چون ربايش مولکول های آب بيشتره وقتی آبو می بينن سريع از هم جدا می شن و بين مولکول های آب پخش ميشن. خيلی نامردن اين مولکولای شکر. خدايا نذار ما اين طوری بشم. نمی خوام مثل شکر باشم!"

/ 0 نظر / 3 بازدید