رود خروشان

ميان حقيقت و تو

رودی است خروشان

نه پلی

و نه قايقی

تو چيزی نداری

جز اراده

و تنی برای به آب زدن

می توان غرق شد

در راه حقيقت

---------------

از خودم

/ 0 نظر / 3 بازدید