از دهان آتشفشانی تف شدیم

تنمان

بوی دود می داد

مزه ی خاکستر.

به مذاق دنیا خوش نیامدیم

نامی گردمان نوشت

تا به جای داغی قرن ها

لغزش

       فرسایش

به جای خاطره ی آذرین سنگ ها

ناممان را به خاطر بیاورد

 

و ما، هم نام هزاران مرده ای شدیم

که باد

سنگشان را می روبد.

/ 0 نظر / 3 بازدید