وقتايی كه مثل الان حوصله ی هيچ چيزو ندارم واسه خودم ماين سويپر تجويز می كنم. صدای تيك تيك اعصاب خوردكنش تو سرم می پيچه. عين يه شمارش معكوس. و با هر تيك يك ثانيه نزديك تر ميشم به لحظه هايی كه نمی خوام هيچ وقت برسن.

تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك

بوم.

اشتباهی رو يه بمب كليك كردم.

/ 0 نظر / 5 بازدید