با صدای پاشیده شدن آب از زیر لاستیک ماشین از جام می پرم. تندی می دوم و پنجره رو باز می کنم و تا کمر از پنجره آویزون میشم بیرون. باد لای موهام می پیچه و بارون محکم به صورتم می خوره. دستام رو باز می کنم و همون طور آویزون(!) بلند می خندم.

چقدر راحت میشه خندید!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید