با تمام سنگینی اش فرود می آید. ناگهان.

"چه طور تا حالا نفهمیده بودم؟"

دوباره زلزله هایی هستند که از خواب می پرانندم. قطارها تخت مرا دوست دارند...

/ 0 نظر / 3 بازدید