خيلی چيزا

خيلی چيزا رو بايد ياد بگيرم. بايد قبول کنم. بايد عادت کنم که با نصفه آدما زندگی کنم: همون نصفه خوبشون...

خيلی چيزا رو بايد ياد بگيرم. خيلی چيزا...

/ 0 نظر / 3 بازدید