کفتر

کفتر با يک تفاوت ساده در حرف به کفتار تبديل ميشود(قيصر امين پور)

ولی هنوز ميشه اميدوار بود که کفترا دلشونو به دونه هايی که جلوشون ريخته و کفترای قشنگ ديگه خوش کنن. ميشه اميدوار بود که به بره ها طمع نکنن!

اميدوارم... خيلی بيشتر از چيزی که ميشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید