بعد
جیب من یک کلید سبک تر می شود
و تو دیگر مجبور نیستی
دوبرابر
لیوان چای بشویی.
این چای آخر را تا ته خورده ام
فقط تفاله هایش مانده که توی گلدان بریزم
نمی گویم کلید را توی کدامشان چال کرده ام
همه را آب بده
بالاخره یک روز از یکی دری می روید
که به این کلید بخورد
آن وقت
شاید دوباره
هرکدام یک طرف
هم زمان کلید را در قفل بچرخانیم.

قبلش اما
باید جیبی برای خودم دست و پا کنم.

 

_____

پ.ن. با کلی تسامح گذاشتمش اینجا، از یه جاهاییش واقعا بدم میاد و امیدوارم درست شه.

/ 0 نظر / 5 بازدید