پازل

بازگشته اند

دردهای قدیمی

تصویر های تاریک

از من در آینه

از من

در خواب ها.

این بار می خواهم

       تکه

            تکه

                 تکه کنم خود را

                        تا دوباره دست کسی شاید...

نه!

این پازل را

هزار بار هم که بچینی

همان می شود.

(گروس عبدالملکیان)

ــــــــــــــ

متاسفانه.

/ 0 نظر / 3 بازدید