شبدر

همون روزی که گفتی ماريو مال بچه هاست و بهتره که سيمز بازی کنيم فهميدم که همه چی فرق کرده فهميدم که ديگه هيچ وقت تن تن نخواهی خوند. و ديشب که به  پسورد اکونتم خنديدی مطمئن شدم که ديگه امکان نداره با من زير درخت بيد پارک نسترن بشينی و دنبال شبدر چهارپر بگردی.  فهميدم که بعضی وقتا ندونستن خيلی بهتر از دونستنه. آيدا هيچ وقت سيمزو رو کامپيوترم نصب نمی کنم.تنهايی هم که شده بر می گردم خونه قبليمون ميرم پارک نسترن و ميشينم و دنبال شبدر چهار پر می گردم. می فهمی کهچی ميگم؟! تنهايی!! 

/ 0 نظر / 5 بازدید