اما سرانجام به غرقاب نومیدی می‌افتد چرا که ذهنش همواره در کار خراب کردن سعادت اوست. او از خود می پرسد پس این ناخشنودی از زندگی، این تباهی آنی چیزهایی که به آنها امید بسته، از کجا می‌آید؟ و پاسخ چنین است: از تخیل خودش که پیوسته وامی‌داردش چیزهایی را آرزو کند که فراتر از چیزهایند.

-عیش مدام-

 

/ 0 نظر / 3 بازدید