موجود نکبتیه کارنامه. و یه خوبی دیگه ی این جایی که من عاشقشم اینه که توش از این جور چیزای نکبن خبری نیست. تنها عددایی که توش هستن صفحه های کتابن. عددای اصیل، کامل. بدون هفتاد و پنج صدم و بیست و پنج صدم. عددایی که عددن نه مسخره بازیای محاسباتی.

/ 0 نظر / 3 بازدید