دستی که تقدير می نويسد

هميشه

به ياد داشته ام

که تو را از ياد برده ام

ناخواسته

تمام عمر به يادت بودهام

--------------------------------

کودکی دوساله می ميرد

وپيرمردی صد سالگی اش را جشن می گيرد

انگار دستی که تقدير می نويسد

شمردن بلد نيست!

(هر دوتاش از چلچراغ شماره ۱۷۱‌)

/ 0 نظر / 3 بازدید