وانمود می کنم

وانمود می کنم که می خندم در حالی که تو خودم گريه می کنم.

وانمود می کنم که لبريز از اعتماد به نفسم در حالی که تو دلم ميگم "ليتری چند؟"

وانمود می کنم که شعر ميگم در حالی که می دونم اين ورق پاره ها رو هيچ کس نمی خونه.

وانمود می کنم که زندم در حالی که از تو می پوسم.

وانمود می کنم که يه عالمه دوست دارم در حاليکه...

من چيز زيادی نمی خوام. فقط می خوام که به جای وانمود کردن زندگيمو بکنم: عين آدم!

/ 0 نظر / 3 بازدید