از اولین قصه
  - که پرواز کرد -
تا حالا
  - که قصه ای دیگر نیست -
کلاغ
سرگردان است.
 
نمی دانست شب را از پرهایش می پراند
می سوزاند
لانه اش را.
 
سر گرداند از خورشید
تا تخم های سیاهش را
زیر پرهایی سیاه تر  پنهان کند
توی لانه اش.
نور پاشیده بود

سوزانده بود،

اما.

 

 

کلاغ

سر گردان است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید