"

وقتی یک مسافر سوار میکنم و جای خالی سه مسافر دیگر را دارم انگار که امروز نیامدند و غایبند مثل امتحانی که در جای غایبین برگهی امتحان را میگذارند و منتظر میمانند و اگر وقت آمدنشان گذشت برگه شان را برمیدارند احساس میکنم هر نقطه از مسیر میتوانست مقصد مسافر غایب باشد که وقت امدنش  گذشته و ان نقطه از  مسیر را رد میکنم

"

 

-ایرج رفیع-

 

 

 

هر نقطه از مسیر می توانست... و آن نقطه را رد می کنم...

/ 0 نظر / 3 بازدید