گاهی کلمات خالی می شوند از هر چیزی شبیه معنا. طنین باشکوهشان، عطش پنهان پشتشان، درخشش تیز حروفشان می رود.

 

من هیچ چیز نمی دانم فقط می بینم که کلمه ها خالی می شوند از معنا.

/ 0 نظر / 3 بازدید