آغاز من همیشه از آخر بود یا از میانه بود               افسرده ای؟

در باغ بودیم        اما کدام باغ؟                  از وصف باغ فقط یک غنچه ی خون در خاطرم هنوز هراسان است

در باغ بودیم من کور می شدم            می دیدی ام و کور می شدم

گفتم که من همیشه در شب آخر هستم با تو          تزدیک تر بیا         نزدیک تر 

آن موبد دوجنسی شرقی در ما حلول کرد         ترکیب می شدیم            نزدیک تر بیا  نزدیک تر از این؟

مخفی شدیم        افسرده ای؟          آن هم چنین؟

نزدیک تر بیا    نزدیک تر    نزدیک تر از این؟

در باغ بودنمان محرز بود        اما کدام باغ          از وصف باغ فقط...

نزدیک تر بیا...

از وصف باغ فقط...

نزدیک تر...

یک غنچه ی خون...

نزدیک تر  از این؟

 

 

 

کل دیروزو بردار از حافظه ی من پاک کن اصن، جاش همین یه تیکه رو بذار. نه به عنوان چکیده ی کل ماجرا، بذار جای خود ماجرا. و من خرم اگه بگم تیکه ای از تصویر ناقصه.

/ 0 نظر / 3 بازدید