خسته

خورشيد هميشه اينجا هست

و چشمانم خسته است

از اين همه رئشنی

اينجا مردم

 چنان به من می نگرند

که من به آفتاب

***

اگر آمدی

برای من کمی شب بياور

و برای مردم کمی صبر

و اگر دست خالی آمدی

با دست پر برگرد:

                 مرا از اينجا ببر!

/ 0 نظر / 5 بازدید