شکيلا غش غش می خنده. محکم بغلش می کنم و ميگم وقتی اين طوری می خندی ذوق می کنم. خيلی خوشگل ميشي. انگار هزار تا ستاره ريز از دهنت بيرون می ريزه. دوباره می خنده و ميگه:‌"اشتباه می کنی. ستاره نيستن. خورده ی غذان! آخه امشب هنوز بين دندونی نکشيدم!" چی بگم من؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید