من؟

خودکارم رو برمی دارم و جلوی "نام" در برگه امتحانی می نویسم:"شقایق". چشمم به کارتم که روی میزمه می افته. روش نوشته:"بتول".شقایق رو خط می زنم.

امتحان تموم شده. میرم زیر بالکن و کتابمو از تو کیفم در میارم تا جواب یکی از سوالا رو پیدا کنم. روی جلد کتاب با روان نویس سبز نوشتم:"شقایق ب..."

یه صدایی از پشت بلندگو میاد:"بتول ب... هر چه زودتر به واحد اجرایی". چند ثانیه ای طول می کشه تا بفهمم منظورش "من" بودم.

از واحد اجرایی اومدم بیرون. صدای یکی از بچه ها رو می شنوم:"شقایق چی کارت داشتن؟"

دارم دیوونه میشم-

/ 0 نظر / 3 بازدید