ترانه ی شادی

(با ريتمش بخونيد لطفا)

ای انسان ها در زندگی باشيد با هم مهربان

کنيد با هم برابری در هر کيش و هر زبان

ای انسان ها گرد هم آييد نغمه سراييد در بر هم

با دست يگانگی بيفکنيد ديو غم

با نيروی عزم و اراده باشيد آماده بهر فردا

سرود زندگانی را خوانيد با هم يک صدا

ای انسان ها...

/ 0 نظر / 5 بازدید