نقطه ای در آسمان

اميد بغضی می شود در گلويم

وحقيقت را بر سرم می کوبد

همچون پتک: ؛شکست خورده ای!؛

اميد پرنده ای می شود

و بعد نقطه ای در آسمان

دور می شود: دورتر و دورتر

ديگر نقطه هم پيدا نيست...

------------

اون موقع که اينو نوشتم خيلی مايوس بودم ولی الان ديگه به اون شدت نيست!

/ 0 نظر / 5 بازدید