خواه به این سبب که دیگر سوختباری در وجودش نمانده و خواه از آن روی که چندان هیزم بر آن انباشته که آتش خفه شده.

-مادام بوواری-

/ 0 نظر / 3 بازدید