سنگتونو...

پسر بچه ها شوخی شوخی سنگ می پرونن و قورباغه ها جدی جدی می ميرن. بی خيال سنگتونو بپرونين. شايد دوستيمون از اينم بی ارزش تر باشه! خودم امروز به يکی ديگه می گفتم که لجبازی بچه بازيه و اينا و اون وقت خودم... بی خيال! سنگتونو بپرونين...

/ 0 نظر / 3 بازدید