باید به دوش بکشد کسی تاریخ را

هزار و یک شب

هر شب

برگی از آن را در دهان پرنده ای بگذارد

و توی گوشش

تکلیفی برای هزار و یک شبش بخوانذ

که فردا روی این درخت ها

کسی به بیم تکرار و

پایان حقیقی هر قصه ای مرگ است

نخندد.

/ 0 نظر / 4 بازدید