تا آخر عمر کفش پاشنه دار نمی پوشم. نمی خواهم که خودم يا تو را گول بزنم. کتانی راحت تر است.

می دانی؟ چند وقتی است که می توانم بدون "پا بلند کردن" توی آينه ی دستشويی جوش هايم را بشمارم. مدت هاست که دستم به زنگ خانه می رسد. که همه ی صندلی ها موقع ظرف شستنم سر جايشان می مانند.

فقط چندسانت. اگر فقط چند سانت ديگر قد بکشم ديگر به نظرم انقدر بلند نمی آيی. ديگر به نظرت انقدر کوتاه نمی آيم...

/ 0 نظر / 2 بازدید