وقتی این طور دقیق به هم زخم می زنیم یعنی نزدیکیم. یعنی خیلی نزدیکیم. از دور فقط می شه تیری پرت کرد آیا بخوره آیا نخوره تازه از کجا معلوم دقیقا به جایی که باید. از نزدیک اما قشنگ می شه همون طور که لبخند می زنی خنجرو از جیب پشتیت در بیاری و فرو کنی تو گوشت طرف، نرم و دقیق، تا ته. بعد بکشیش بیرون و برگردونی سر جاش، و کمی فاصله بگیری تا زخمیو که زده ی بررسی کنی.

آره، این طوریاست.

/ 0 نظر / 4 بازدید