اون قدر همیشه خواسته‌م، و فکر می‌کردم همین خواستن بسه، که از موقعیتام توهم خلق کرده‌م. با کلماتم، موقعیتا رو تو ذهنم بازآفرینی کرده‌م؛ چیزی ازشون ساخته‌م که هرگز نبوده‌ن، عمقی بهشون داده‌م که هرگز نداشته‌ن، و حقیقتی که... آره، حقیقتی که هرگز نبودن. من ِ خر. آه، من ِ خر.

/ 1 نظر / 24 بازدید
رعنادلاکه

شقایق منم خرم گاهی واقعا مطمعنم که خرم...