هرچی يا هيچی

می خوام بنويسم. مهم نيست چي. هرچی که باشه. حرفم کم ندارم. پر حرفم. انقدر پر که می خوام بالا بيارم. اينو واقعا ميگم. اما هيچ کدوم از اون حرفا جرئت ندارن که از مغزم جاری بشن بهسمت انگشتام و کليدای کی بوردو به حرکت در بيارن.

يا من ترسوام... يا حرفام!

/ 0 نظر / 3 بازدید