دست ها

به دستام نگاه می کنم: به گره های روی انگشتاش("دست ها" به شدت مفرده و نمیشه گفت "انگشتاشون"... این دوتا دست با هم یه دستن)... به خط هاش که معلوم نیست از کجا شروع شدن و به کجا رسیدن... به رنگش که معلوم نیست قرمزش چقدره... به فاصله ی بین انگشتاش....

دوسشون دارم یا متنفرم ازشون؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید