آخرين بار

ديروز آخرين باری بود که با اون مانتوی  تيره به فرزانگان سبزمون رفتم.

آخرين باری بود که با لاک غلط گير خورشيد روی شلوارمو پر رنگ کردم. خورشيد سفيد و سرد احمقانه است. نه؟

/ 0 نظر / 5 بازدید