اين "من"، اين "من" كه نمي دونم چه صفتي براش بيارم، خسته است انگار. معلقه. چنگ مي زنه به دلبستگي هايي كه راضيش نمي كنه. كه جوابش مي كنه حتي.
و هي دست و پا مي زنه و دست و پا مي زنه...
تو مه گم ميشه. منتظر مي مونه واسه اون چيزي كه بياد كه اونقدر محكم بهش چنگ بزنه كه هيچ وقت تو مه گم نشه. اما مه غليظ تر از اين حرفاست.
دست و پا مي زنه...

/ 0 نظر / 4 بازدید