ورق که می زنم

هر انگشتم

لای یک صفحه  می ماند.

بیرونش نمی کشم:

"باشد برای فردا

که بدانم

کدام صفحه ها را دوست داشتم."

 

*

فردا

برای ورق زدن

انگشتی ندارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید