۸

هشت تا چهره با نيشای باز باز از روی مانيتور بهم نگاه می کنن.

هشت تا چهره که لبخنداشون بوی خاک نم خورده ميده.

هشت تا چهره که لبخنداشون يعنی زندگی.

/ 0 نظر / 2 بازدید